W ubiegłym tygodniu w Sali Obrad Urzędu Miejskiego, koordynatorzy projektu Edukacja Przyszłości podsumowali razem z dyrektorami jaworznickich szkół, badanie predyspozycji i uzdolnień dzieci w Jaworznie w ramach 3 etapu innowacyjnego projektu, który od 2019 roku realizowany jest w jaworznickich placówkach oświatowych. Przez trzy lata pilotażu badaniem objęto blisko 12,5 tys dzieci i młodzieży.

Edukacja przyszłości, to projekt identyfikacji mocnych stron i predyspozycji najmłodszych mieszkańców zainicjowany ponad trzy lata temu przez Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta. Przedsięwzięcie realizowane przez gminny zespół projektowy, przy współpracy i zaangażowaniu lokalnego środowiska oświatowego. To dzisiaj dobrze rozpoznawalny element kultury pracy wszystkich jaworznickich przedszkoli, szkół i miejskiego żłobka. Podsumowanie trzeciego etapu projektu było okazją do spojrzenia na dotychczasowe efekty współpracy i zaangażowanie jaworznickich pedagogów, który nadali temu przedsięwzięciu unikalne w skali kraju cechy i wartości.

Podczas spotkania, w którym udział wziął Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, przedstawiono zastosowane dotychczas rozwiązania, narzędzia oraz wyniki diagnoz i obserwacji dla każdego etapu edukacyjnego.

Projekt w swym założeniu ma zapewnia ciągłość procesu obserwacji oraz diagnozy dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym tj. od żłobka poprzez przedszkole i szkołę podstawową aż po szkołę ponadpodstawową – mówi Bartłomiej Bogunia. – Stosowane rozwiązania umożliwiają indywidualną identyfikację mocnych stron i potrzeb każdego dziecka, grupy, klasy, przedszkola/szkoły w skali całej gminy.

W ramach zrealizowanych działań, nauczyciele i specjaliści wypracowali wspólnie bieżące standardy oraz zastosowali jednolite narzędzia obserwacji i diagnozy dzieci i młodzieży. Opracowano własny system zbierania danych, które zostaną wykorzystane do dalszej analizy na poziomie jednostek oraz całej gminy.

W całym procesie wdrożenia projektu prowadzono szkolenia, warsztaty i spotkania edukacyjne dla rodziców i nauczycieli oraz lekcje wprowadzające i pogłębiające dla uczniów. Uzgodniono jednolite harmonogramy realizacji projektu, a koordynatorzy i zespoły projektowe we wszystkich gminnych jednostkach oświatowych czuwają nad realizacją projektu. W wyniku tej współpracy Jaworzno stało się gminą, która w sposób systemowy realizuje badanie predyspozycji i uzdolnień z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Projekt wymaga nieustannego rozwoju. Podczas spotkania przedstawiono propozycje kierunków działań na przyszłość oraz wskazano koordynatorów lokalnych odpowiedzialnych za współpracę na poszczególnych etapach edukacyjnych w kolejnych latach.