W jaworznickich przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych zakończyły się obserwacje wstępne oraz obserwacje logopedyczne najmłodszych dzieci. W sumie obserwacji poddano 2504 przedszkolaków (1187 dziewczynek i 1317 chłopców) w wieku od 3 do 7 lat.

Obserwacje 3 i 4-latków rozpoczynających edukację przedszkolną przeprowadza nauczyciel wychowawca przy wsparciu logopedy w kategoriach: rozumienie i nadawanie mowy, obserwacja w grupie, rozwój umysłowy i poznawczy. Założeniem wypracowanego w Jaworznie, jednolitego arkusza obserwacji 3 i 4-latka jest m.in. możliwość prowadzenia obserwacji rok po roku, dzięki czemu uzyskujemy bieżącą informację na temat indywidualnego rozwoju wiedzy i umiejętności dziecka. Co równie ważne, arkusze w czytelny sposób pozwalają określić, czy i w których obszarach pojawiają się pewne deficyty, wówczas rodzic otrzymuje precyzyjną informację o konieczności zasięgnięcia porady u wskazanych specjalistów.

Zakończyły się również obserwacje logopedyczne. Ich efektem są wypełnione przez specjalistę arkusze wstępnej oceny logopedycznej. Obserwacje przeprowadzono z wykorzystaniem arkuszy dla dzieci 5, 6 i 7-letnich w kategoriach: rozumienie i nadawanie mowy, percepcja słuchowa, percepcja wzrokowa, narządy mowy, artykulacja i spożywanie posiłków. Założeniem, wspólnego dla gminnych przedszkoli, arkusza logopedycznego jest możliwość wstępnej obserwacji aktualnego stanu rozwoju mowy wszystkich jaworznickich przedszkolaków w tym przedziale wiekowym.
W przypadku zaobserwowanych nieprawidłowości określone zostaje indywidualne wskazanie do objęcia dziecka dalszą, pogłębioną diagnozą logopedyczną i właściwą terapią.

Zastosowane arkusze pozwalają na wygenerowanie raportu, który przedstawiany jest rodzicom. Dzięki temu, otrzymują oni czytelną i rzetelną informację na temat rozwoju dziecka. Wychwycenie nieprawidłowości w pierwszych latach, a nawet miesiącach pobytu dziecka w przedszkolu daje szansę na udzielenie szybkiej i skutecznej pomocy przez logopedów lub odpowiednie poradnie specjalistyczne. Możliwa jest również obserwacja zjawisk występujących dla całej populacji dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich.